FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिका भवन

Read More

भक्तपुर दरबार क्षेत्र (भूकम्प अगाडि)

Read More

भक्तपुर दरबार क्षेत्र (हाल)

Read More

News & Notices

elected official

Sunil Prajapati
Mayor
9851078885
Rajani Joshi
Deputy Mayor
9851177744

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बसन्त भट्टराई
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
info@bhaktapurmun.gov.np, bhattaraibasanta@yahoo.com
९८५१२७५१११

प्रवक्ता

सुचना अधिकारी

नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ महिना
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख, प्रमुख एवं प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
ग) चालु वर्षसम्मको मालपोत तिरेको रसिद
घ) नागरिकताको प्रतिलिपि
ङ) नापी नक्सा
च) स्वीकृत नक्सा प्रमाण पत्र

छ) निर्माण सम्पन्नको सक्कल निवेदन

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति घण्टा डोजर रु..१५००।– ट्रिपर बाक्हो लोडर रु.८००।– एक्साभेटर (तेल सहित यातायात बाहेक प्रति घण्टा रु. ३,०००।–)
आवश्यक कागजातहरुः-

क) सम्बन्धित व्यक्ति संस्था तथा निकायको  निवेदन                                 

ख) इन्धन सम्बन्धित पक्षले नै राख्नु पर्ने ।   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख, प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नगरभित्र रु. ५००।– नगर बाहिर रु. १०००।– क्रमिक रुपमा
आवश्यक कागजातहरुः-

क) सम्बन्धित व्यक्ति संस्था तथा निकायको  निवेदन                                   

ख) इन्धन सम्बन्धित पक्षले नै राख्नु पर्ने ।   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निवेदन .दस्तुर रु.१०।– प्रमाण पत्र दस्तुर रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन पत्र                                               ख) वडा कार्यालयको सिफारिस                                 ग) नागरिकताको प्रतिलिपि   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निवेदन .दस्तुर रु.१०।– दर्ता प्रमाण पत्र दस्तुर रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन पत्र
ख) सवारी धनी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निवेदन .दस्तुर रु.१०।– तथा तोकिएको कर
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) वडा कार्यालयको शिफारिस
ग) बहाल सम्झौताको प्रमाण
घ) नागरिकताको प्रलिलिपिू   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- टि.दस्तुर रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क)निवेदन  

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- टि.दस्तुर रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन    

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

क) जग्गाधनी प्रमाणपत्र
ख) अघिल्लो बर्षको मालपोत तिरको रसिद

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन, स्क्रीप ।(सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र)   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) गत वर्षको भर्पाई
ग) मोहियानी निस्सा तोकिए अनुसार   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) सक्कल भौचरू   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- सम्बन्धित वडाको प्राविधिकबाट मुल्याकंन भइ आएको मितिले २ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर रु.–१०।– र मूल्यांकन अनुसारको कर
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा
ग) चालु वर्षसम्मको मालपोत तिरेको रसिद
घ) नागरिकताको प्रतिलिपि
ङ) नापी नक्सा

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- क्रमानुगत उपशाखा प्रमुख प्रमुख/कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति दिन संस्था – २०००।– व्यक्ति रु. २५००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।            

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति दिन रु. ८००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।           

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति महिना रु. २५।–
आवश्यक कागजातहरुः-

-

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति दिन स्वदेशी – ७५०००।– विदेशी रु. १,५०,०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।        

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति दिन स्वदेशी – रु. १,२५०।– देखि रु. १२,५००।– विदेशी रु. १२,५००।– देखि रु. ६५,०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।         

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- _
जिम्मेवार अधिकारीः- _
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- –
आवश्यक कागजातहरुः-

_

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति रोपनी रु. ५००।–का दरले
आवश्यक कागजातहरुः-

निबेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- क) गैर सार्क रु. १५००।– वा १५ डलर, ख) सार्क तथा छिमेकी राष्ट्र चीन प्रति व्यक्ति रु. ५००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

पस्स्पोर्ट

जानकारी

Pages