FAQs Complain Problems

News

(स्वतः प्रकाशन) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ तथा नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० कार्तिक देखि पाँषमसान्सतम्मको भक्तपुर नगरपालिकाको विवरण

Supporting Documents: