FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिका भवन

Read More

भक्तपुर दरबार क्षेत्र (भूकम्प अगाडि)

Read More

भक्तपुर दरबार क्षेत्र (हाल)

Read More

elected official

Sunil Prajapati
Mayor
9851078885
Rajani Joshi
Deputy Mayor
9851177744

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बसन्त भट्टराई
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
info@bhaktapurmun.gov.np, bhattaraibasanta@yahoo.com
९८५१२७५१११

प्रवक्ता

सुचना अधिकारी

नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ महिना
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख, प्रमुख एवं प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
ग) चालु वर्षसम्मको मालपोत तिरेको रसिद
घ) नागरिकताको प्रतिलिपि
ङ) नापी नक्सा
च) स्वीकृत नक्सा प्रमाण पत्र

छ) निर्माण सम्पन्नको सक्कल निवेदन

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति घण्टा डोजर रु..१५००।– ट्रिपर बाक्हो लोडर रु.८००।– एक्साभेटर (तेल सहित यातायात बाहेक प्रति घण्टा रु. ३,०००।–)
आवश्यक कागजातहरुः-

क) सम्बन्धित व्यक्ति संस्था तथा निकायको  निवेदन                                 

ख) इन्धन सम्बन्धित पक्षले नै राख्नु पर्ने ।   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख, प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- नगरभित्र रु. ५००।– नगर बाहिर रु. १०००।– क्रमिक रुपमा
आवश्यक कागजातहरुः-

क) सम्बन्धित व्यक्ति संस्था तथा निकायको  निवेदन                                   

ख) इन्धन सम्बन्धित पक्षले नै राख्नु पर्ने ।   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निवेदन .दस्तुर रु.१०।– प्रमाण पत्र दस्तुर रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन पत्र                                               ख) वडा कार्यालयको सिफारिस                                 ग) नागरिकताको प्रतिलिपि   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निवेदन .दस्तुर रु.१०।– दर्ता प्रमाण पत्र दस्तुर रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन पत्र
ख) सवारी धनी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निवेदन .दस्तुर रु.१०।– तथा तोकिएको कर
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) वडा कार्यालयको शिफारिस
ग) बहाल सम्झौताको प्रमाण
घ) नागरिकताको प्रलिलिपिू   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- टि.दस्तुर रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क)निवेदन  

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- टि.दस्तुर रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन    

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

क) जग्गाधनी प्रमाणपत्र
ख) अघिल्लो बर्षको मालपोत तिरको रसिद

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- तोकिए अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन, स्क्रीप ।(सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र)   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) गत वर्षको भर्पाई
ग) मोहियानी निस्सा तोकिए अनुसार   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- ७ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) सक्कल भौचरू   

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- सम्बन्धित वडाको प्राविधिकबाट मुल्याकंन भइ आएको मितिले २ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर रु.–१०।– र मूल्यांकन अनुसारको कर
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन
ख) जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा
ग) चालु वर्षसम्मको मालपोत तिरेको रसिद
घ) नागरिकताको प्रतिलिपि
ङ) नापी नक्सा

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- क्रमानुगत उपशाखा प्रमुख प्रमुख/कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति दिन संस्था – २०००।– व्यक्ति रु. २५००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।            

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति दिन रु. ८००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।           

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति महिना रु. २५।–
आवश्यक कागजातहरुः-

-

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति दिन स्वदेशी – ७५०००।– विदेशी रु. १,५०,०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।        

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- -
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति दिन स्वदेशी – रु. १,२५०।– देखि रु. १२,५००।– विदेशी रु. १२,५००।– देखि रु. ६५,०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।         

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- _
जिम्मेवार अधिकारीः- _
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- –
आवश्यक कागजातहरुः-

_

सेवा प्रकारः- नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- प्रति रोपनी रु. ५००।–का दरले
आवश्यक कागजातहरुः-

निबेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्कः- क) गैर सार्क रु. १५००।– वा १५ डलर, ख) सार्क तथा छिमेकी राष्ट्र चीन प्रति व्यक्ति रु. ५००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

पस्स्पोर्ट

जानकारी

Pages