FAQs Complain Problems

News

सवारी साधन नयाँ दर्ता र लगत कट्टा

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निवेदन .दस्तुर रु.१०।– दर्ता प्रमाण पत्र दस्तुर रु.५०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन पत्र
ख) सवारी धनी प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने