FAQs Complain Problems

News

बहाल कर

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निवेदन .दस्तुर रु.१०।– तथा तोकिएको कर
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन
ख) वडा कार्यालयको शिफारिस
ग) बहाल सम्झौताको प्रमाण
घ) नागरिकताको प्रलिलिपिू