FAQs Complain Problems

News

चेन डोजर, बाक्हो लोडर, ट्रिपर र एक्स्क्याभेटर भाडामा दिने सेवा

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रति घण्टा डोजर रु..१५००।– ट्रिपर बाक्हो लोडर रु.८००।– एक्साभेटर (तेल सहित यातायात बाहेक प्रति घण्टा रु. ३,०००।–)
आवश्यक कागजातहरु: 

क) सम्बन्धित व्यक्ति संस्था तथा निकायको  निवेदन                                 

ख) इन्धन सम्बन्धित पक्षले नै राख्नु पर्ने ।